Všeobecné obchodní podmínky při nákupu zájezdů na Minutex.cz

1. Cestovní agentura ProfiTour Systems, s.r.o., servisní partner portálu www.Minutex.cz, dále jen CA, vykonává autorizovaný prodej zájezdů renomovaných cestovních kanceláří, se kterými uzavřela řádnou smlouvu o spolupráci, resp. Smlouvu o obchodním zastoupení. Cestovní agentura prodává nabízené zájezdy vždy za stejnou cenu a za stejných podmínek, jako organizující cestovní kancelář, a to včetně různých věrnostních nebo sezónních slev.

2. Zákazník může uskutečnit libovolné množství nezávazných objednávek a cestovní agentura je řeší ve zpětném pořadí, tzn. od poslední uskutečněné objednávky. CA si vyhrazuje právo bez upozornění odmítnout takovou objednávku nebo poptávku, která nesplňuje požadavky potřebné k vyřízení, případně pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo není uveden aktuální kontakt pro telefonickou nebo emailovou komunikaci.

3. Po přijetí nezávazné objednávky CA automaticky rezervuje zájezd, pokud jsou v objednávce všechny potřebné údaje pro její realizaci. V případě, že není možné zájezd u cestovní kanceláře zarezervovat (kapacita je obsazená, chyba v nabídce, atp.), bude CA o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím dostupných kontaktů a navrhne vhodnou alternativu, případně se dohodne se zákazníkem na dalším postupu. V rámci neustálého zlepšování našich služeb, může být komunikace prodejce se zákazníkem monitorována a zaznamenávána.

4. V případě, že se podaří u CK vybraný zájezd rezervovat, CA ihned kontaktuje zákazníka a vyžádá si další doplňující informace o všech cestujících osobách (jedná se především o jméno, datum narození, případně rodné číslo, adresu, číslo pasu, atp.). Návrh smlouvy spolu s pokyny pro vyplnění této smlouvy a platebními podmínkami je zasílán e-mailem nebo faxem, dle možností zákazníka. Nedílnou součástí této smlouvy jsou také Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Zákazník zkontroluje a případně doplní smlouvu o zájezdu a zašle ji zpět do doby rezervace emailem nebo faxem do CA. Do vypršení rezervace zájezdu musí být provedena úhrada.

5. Dobu rezervace poskytuje organizující cestovní kancelář v závislosti na prodejním období. Většinou trvá max. 3 dny v případě, že je objednávka uskutečněna v dostatečném předstihu před termínem zájezdu, ale může také trvat max. 15 minut, a to v případě, že se jedná o zájezd kupovaný opravdu na poslední chvíli, jedná se o tzv. „last minute“. CA nenese odpovědnost za pozdější doručení smlouvy o zájezdu ani platby ze strany zákazníka. Smlouvu o zájezdu považuje CA za závaznou pouze v případě, že ji obdrží od zákazníka podepsanou spolu s prokazatelnou úhradou zálohy/celé částky zájezdu. Ve výjimečných případech se ovšem může stát, že cestovní kancelář nepotvrdí zájezd, i v případě platné rezervace. V tomto případě má však zákazník právo na okamžité vrácení uhrazených záloh v plné výši. Nemá však nárok na náhradu škody.

6. CK zpravidla požaduje zálohu 50% z celkové ceny při uzavření smlouvy o zájezdu a doplatek 50% měsíc před nástupem na zájezd. Výše a splatnost plateb se řídí platebními podmínkami příslušné CK. U zájezdů kupovaných dva měsíce před nástupem hradí klient obvykle 100% ceny zájezdu. Platbu může klient provést přímým vkladem na pobočce banky nebo bankovním převodem, a to buď na účet CA nebo přímo na účet pořádající CK. V některých případech (pohyblivá cena paliva, atp.) může cestovní kancelář vyčíslit a žádat doplatek zájezdu až před uskutečněním zájezdu v závislosti od okamžité ceny příplatku. Podmínky stanovené organizující cestovní kanceláří jsou CA i zákazník povinni akceptovat.

7. Vzhledem k velkému objemu zpracovaných dat z různých zdrojů, připouští CA případnou chybu v produktové nabídce CK a negarantuje úplnou správnost a přesnost všech udaných informací na webových stránkách a portálech. CA si vyhrazuje právo změny uváděných údajů o zájezdech, a to i bez předcházejícího upozornění zákazníka. Pro zákazníka jsou závazné údaje obsažené na platné smlouvě o zájezdu a v cestovních pokynech, které obdrží od cestovní kanceláře.

8. Poplatky spojené s objednáním zájezdu, při platbě zálohy nebo doplatku, na účet CA/CK hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet cestovní kanceláře hradí CA. Poplatky za případné nedoplatky hradí ta strana, která zapříčinila vznik nedoplatku. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi hradí CA bez ohledu na příčinu. CA nevystavuje zákazníkovi doklad o zaplacení, kromě případu, kdy zákazník uhradí zájezd v hotovosti. Zákazníkovi slouží pro tento účel doklad vydaný příslušnou bankou, ať při vkladu platby na účet nebo při bezhotovostní platbě.

9. Doklady potřebné k cestě obdrží zákazník od CA, případně přímo od organizující cestovní kanceláře v závislosti na termínu a destinaci zájezdu. Zpravidla je to 10 až 7 dní před termínem. Většina informací je doručena elektronicky (e-mailem) a na letišti se pak zákazník odbaví bez zástupce cestovní kanceláře. Pokud tomu tak není, je to vždy uvedeno v cestovních pokynech. Za nedoručení uvedených dokladů, resp. doplňujících informací k odjezdu/odletu na zájezd z důvodu nedostupnosti zákazníka na uvedených kontaktech nenese CA zodpovědnost!

10. Zákazník je povinen ověřit důležité informace související s vycestováním do vybrané destinace ještě před zakoupením zájezdu. CA nenese zodpovědnost za nedodržení vízových, celních, pasových, devizových, zdravotních, dopravních, bezpečnostních a jiných předpisů cílové země, včetně zemí tranzitních. Každý cestující je povinný vycestovat s platným cestovním pasem, případně občanským průkazem v rámci cesty po Schengenském prostoru. Pro různé destinace je však také stanovena různá délka minimální platnosti cestovního dokladu, u většiny destinací se jedná o 6 měsíců. Bližší informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České Republiky. Zde si také zákazník může zjistit veškeré informace nutné pro vstup do země, případně i ověřit aktuální dění v destinaci.

11. Některé zájezdy jsou tzv. „na vyžádání“, což znamená, že cestovní kancelář musí nejdříve tento zájezd vyžádat u provozovatele ubytovací kapacity. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu ve výšce až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací. V případě, že se zájezd podaří vyžádat, stává se tedy pak tato rezervace závaznou a vztahují se na ni platné všeobecné smluvní podmínky dané CK, včetně storno podmínek. V případě neúspěšného vyžádání, tedy neúspěšné rezervace, smlouva o zájezdu nenabude právní účinnost a zákazník má právo na okamžité vrácení uhrazené zálohy v plné výšce.

12. Zákazník má právo stornovat neboli zrušit svůj zájezd v době před rezervací nebo i po vytvoření rezervace u cestovní kanceláře, a to emailem nebo telefonicky. V tomto případě se jedná o zrušení bez stornopoplatku. V případě ale, že zákazník zruší svůj zájezd po podpisu smlouvy o zájezdu, vztahují se na něj všeobecné smluvní podmínky příslušné CK, včetně storno podmínek zájezdu. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemnou formou a zasláno buď e-mailem nebo faxem na adresu CK nebo CA. Cestovní agentura si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky zákazníka, který se opakovaně dopouští bezdůvodného a bezplatného zrušení zájezdu před potvrzením smlouvy o zájezdu.

13. Případnou reklamaci služeb je nutné uplatnit ještě v místě zájezdu, pokud je to možné. A to buď přímo u delegáta v místě pobytu nebo telefonicky u pořadatele zájezdu (CK), aby mohla být sjednána náprava. Po návratu ze zájezdu uplatňuje zákazník reklamaci písemnou formou u organizující cestovní kanceláře, a to bez zbytečného odkladu, maximálně 3 měsíce od zakončení tohoto zájezdu nebo smluvního ukončení v případě, že se zájezd neuskutečnil. Pokud reklamaci podá zákazník v CA, ta ihned odešle předmětnou reklamaci organizující CK k vyřízení. CA není oprávněna hodnotit služby organizující cestovní kanceláře, které jsou předmětem reklamace, ani vstupovat do procesu, který se řídí reklamačním řádem cestovní kanceláře.

14. V případě odeslání nezávazné objednávky, souhlasí zákazník se zpracováním osobních údajů a jejich archivací na dobu neurčitou. Zákazník má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů CA je dobrovolné. CA využívá tyto údaje pouze pro realizaci smluvních vztahů zákazníka s cestovní kanceláří, a to v souladu se zákonem § 5 ZOOÚ. CA prohlašuje, že ostatní údaje neosobní povahy považuje také za vysoce důvěrné a ty zpracovává pouze pro vlastní marketingové účely a pro účely zkvalitňování vlastních služeb.

15. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1.2014